Ammatillinen muutos haastaa fysioterapeutteja

Ymmärrys kivusta on kasvanut, ja hoitosuositusten mukaan hoidon tulisi olla biopsykososiaalista. Tämä tarkoittaa, että hoidossa tulisi huomioida fyysisten tekijöiden lisäksi myös psyykkiset ja sosiaaliset tekijät.


Tuki- ja liikuntaelinvaivat ovat yksi suurimmista terveysongelmista

Ymmärrämme enemmän kivusta, ja hoitojen tulisi olla hoitosuositusten mukaan biopsykososiaalisia. Tämä tarkoittaa, että hoidossa tulisi huomioida fyysisten tekijöiden lisäksi myös psyykkiset ja sosiaaliset tekijät. Tuoreesta systemaattisesta katsauksesta, jossa selvitettiin fysioterapeuttien käsityksiä biopsykososiaalisen lähestymistavan oppimisesta ja soveltamisesta käytännön työssä, käy ilmi, että niin fyysiset, psykologiset kuin sosiaaliset tekijät huomioiva työskentelytapa tuki- ja liikuntaelimistön vaivojen hoidossa antaa fysioterapeuteille lisätyökaluja kivuliaan asiakkaan kohtaamiseen. Uusien toimintatapojen vieminen käytäntöön ei kuitenkaan ole täysin mutkatonta.

Fysioterapeuttien aiempi osaaminen sekä asiakkaiden käsitykset ovat olleet usein fyysisiin tekijöihin painottuneita ja koulutuksen myötä omaksuttu laajempi näkökulma on edellyttänyt suurta ammatillista muutosta, mikä on koettu usein haastavana. Moni kohtaa haasteita uudenlaisen työskentelytavan oppimisessa ja opitun soveltamisessa käytäntöön etenkin psykososiaalisten tekijöiden osalta. Fysioterapeutit kuitenkin kokevat näkökulman laajentamisen tärkeäksi ja raportoivat ymmärryksensä kivusta ja asiakaslähtöisestä työskentelytavasta laajentuneen koulutuksen seurauksena.

Fysioterapeuttien käsitysten mukaan terveydenhuoltojärjestelmä sen paremmin kuin täydennyskoulutuksetkaan eivät vielä kaikilta osin tue heidän ammatillista muutostaan. Fysioterapeutit toivovat esimerkiksi enemmän joustoa ajankäyttöön, jotta hoito voitaisiin kohdentaa paremmin asiakkaiden tarpeen mukaan. Lisäksi he kaipaavat selkeitä hoitopolkuja muiden ammattilaisten hyödyntämiseen sekä pitkäkestoista tukea oppimisprosessissa. Fysioterapeuttien täydennyskoulutuksessa tulisi paremmin huomioida osallistujien yksilölliset taustat ja käytännön työympäristössä vastaan tulevat haasteet, sekä varmistaa riittävä tuki ja palautteen saaminen, jotta muutos käytännön tasolla on mahdollista.

Fysios Akatemia - täydennyskoulutusta Fysioksen fysioterapeuteille

Fysios on mukana muutoksessa ja tarjoaa ajantasaista täydennyskoulutusta fysioterapeuteilleen. Fysios Akatemia tarjoaa fysioterapeuteille biopsykososiaalisen lähestymistavan ja kivun hoidon koulutuksia. Akatemian uudistuksella pyritään nimenomaan takaamaan pitkäkestoisia oppimisprosesseja ja tukea fysioterapeuteille.Lue myös Fysios Helsinki Selkäcenter Kampin fysioterapeutin Riikka Holopaisen blogi lääkärin ja fysioterapeutin yhteistyöstä selkäkipuisen asiakkaan hoidossa >>