Koira neurologisen kuntoutuksen tukena

Koiran, ja muidenkin eläinten, käyttäminen eläinavusteisessa toiminnassa on yleistynyt myös Suomessa. On olemassa monenlaista koira-avusteista toimintaa ja vapaaehtoistyötä, kuten kaverikoiratoimintaa, jota voi toteuttaa kuka tahansa eläinavusteisesta toiminnasta kiinnostunut henkilö. Koira-avusteinen terapia taas on työskentelymuoto, jossa sosiaali- tai terveysalan ammattilainen, jolla on erityisosaamista aihealueelta, käyttää koiraa apuna työssään.

Koira-avusteisen fysioterapian ohjaajalla on aina fysioterapeutin koulutus. Koira-avusteisella fysioterapialla on myös aina selkeä tavoite ja sen toteutus dokumentoidaan asiakkaan tietoihin. Tässä työmuodossa koiraa hyödynnetään yhtenä fysioterapian menetelmänä ja koira on siis tavallaan väline, jolla terapiaa toteutetaan.

Koira-avusteisessa kuntoutuksessa koira auttaa kuntoutujaa erilaisten motoristen haasteiden parissa ja samalla se toimii motivaattorina yrittää monia, haastaviakin toimintoja. Usein harjoitukset ovat kuntoutujalle tuttuja jo ennestään, mutta koiran avulla niihin saa erilaisia lähestymistapoja ja haasteita. Koiran kanssa voidaan esimerkiksi harjoitella tasapainoa tai kädentaitoja. Lisäksi kävelyharjoitukset koiran kanssa ovat motivoivia.

Koiran läheisyyttä ja ruumiinlämpöä voidaan hyödyntää spastisuuden eli lihasjäykkyyden hoidossa, kun koira makaa jäykän ja spastisen raajan päällä ja sen kehon lämpö rentouttaa raajaa. Koira voi pelata kuntoutujan kanssa käden motoriikkaa kehittäviä pelejä. Koira voi myös helpottaa pelkotiloja ja rohkaista asiakasta toimimaan hankalissakin tilanteissa. Koiran on lisäksi havaittu vaikuttavan positiivisesti mm. keskittymiseen, ongelmanratkaisuun, muistiin ja puheentuottoon.

Pelkkä koiran läsnäolo tai silittely terapiassa ei ole tavoitteellista toimintaa, vaikka toki toisinaan pelkkä koiran läsnäolo motivoi ja rauhoittaa asiakasta ja hänen on helpompi keskittyä fysioterapian harjoitteisiin. Pääajatus kuitenkin on, että koira on aktiivinen osallistuja fysioterapiaprosessissa ja auttaa asiakasta pääsemään tavoitteisiinsa.

Millainen on hyvä terapiakoira?

Minkä tahansa koiran vieminen työpaikalle, asiakkaan kotiin tai laitokseen ei ole koira-avusteista terapiaa. Koira-avusteiseen fysioterapiaprosessiin osallistuvan koiran tulee olla tehtäviinsä koulutettu. Kaikki rodut käyvät terapiakoiraksi, mutta ohjaajan tulee osata arvioida oman koiransa käyttöä terapiassa. Joskus asiakas voi esimerkiksi pelätä tietyntyyppistä koiraa, eikä sen käyttö silloin sovi kyseiselle asiakkaalle.

Terapiakoiran tulee olla kiinnostunut ihmisistä ja nauttia ihmisten läheisyydestä eli sen tulee haluta tehdä yhteistyötä ihmisen kanssa. Se ei missään tilanteessa saa olla aggressiivinen tai pelokas. Hyvä terapiakoira osaa rauhoittua ja rentoutua erilaisissa ympäristöissä. Sen tulee olla tottunut liikkumaan erilaisilla alustoilla. Hyvä terapiakoira ei säikähdä nopeita liikkeitä tai äkillisiä ääniä eikä turhaudu helposti. Terapiakoira omaa hyvän stressinsietokyvyn ja sen hermorakenne on vahva eli koiran tulee palautua nopeasti stressaavista tilanteista, kuten kovista äänistä. Fysioterapeutti puolestaan ei saa ikinä pakottaa koiraa ahdistaviin tai epämiellyttäviin tilanteisiin. Hänen tulee osata lukea koiraa ja sen stressitasoa ja päästää koira välillä tauolle ja rentoutumaan terapian aikana.

Koirakko kouluttautuu tehtäväänsä

Ohjaaja käy koulutuksen, jossa käydään läpi teoriaa eläimen hyvinvoinnista, siitä huolehtimisesta ja eläinavusteisesta kuntoutuksesta. Lisäksi harjoitellaan koiran koulutusta. Myös koiralle on omat soveltuvuuskokeet. Kokeessa arvioidaan muun muassa, kuinka koira toimii yhteistyössä omistajan ja vieraan ihmisen kanssa, kuinka se suhtautuu jäädessään yksin ilman omistajaansa vieraiden seuraan, miten se reagoi erilaisiin alustoihin ja ääniin sekä kuinka hyvin koira on ohjaajan hallinnassa. Kokeessa ohitetaan myös toinen koira.

Kenelle koira-avusteinen kuntoutus sopii?

Koira-avusteinen fysioterapia ei sovi kaikille kuntoutujille. Se valitaan terapiamuodoksi ainoastaan, kun se tuo erityistä hyötyä asiakkaan fysioterapian tavoitteiden saavuttamiseksi. Parhaiten koira-avusteinen terapia sopii niille, jotka suhtautuvat eläimiin positiivisesti sekä saavat iloa ja virkistystä koiran kanssa toimimisesta. Usein motoriset taidot kehittyvät siinä sivussa, huomaamatta, kuntoutujan ja koiran toimiessa yhdessä terapeutin ohjaamina. Yhteistyötä parhaimmillaan!

Oma terapiakoirani Hani, on 5-vuotias fieldspanieli narttu. Se on sosiaalinen ja yhteistyöhalukas koira. Hani on läpäissyt Koirat Kasvatus- ja kuntoutustyössä Ry:n soveltuvuuskokeen hyväksytysti tänä vuonna. Itse olen toiminut fysioterapeuttina yli 30 vuoden ajan ja nyt opiskelen parhaillaan eläinavusteista terapiaa, koiran kouluttamista ja hyvinvointia Koulutuskeskus Salpauksessa. Olemme siis vielä terapiakoirakkona alkutaipaleella. Hani on työskennellyt kanssani muutamien asiakkaiden terapiajaksoilla ja osoittanut olevansa erittäin toimiva koira. Odotan innolla yhteistyömme jatkumista ja kehittymistä. Koira tuo terapiatilanteisiin oman, ainutlaatuisen lisänsä. Se hyväksyy meidät kaikki juuri sellaisena kuin olemme juuri siinä hetkessä ja haluaa omalla läsnäolollaan auttaa meitä ihmisiä eteenpäin kohti parempaa. Siinä on koira-avusteisen terapian suuri mahdollisuus ja taika.