Mitä on neuropsykiatrinen valmennus?

Neuropsykiatrinen valmennus on kuntouttavaa toimintaa, joka mahdollistaa asiakkaalle uusien taitojen ja toimintatapojen oppimisen arjessa. Valmennus on tavoitteellista, ennaltaehkäisevää ja ylläpitävää toimintaa, jonka avulla tuetaan ja kehitetään asiakkaan arjen- ja elämänhallintaa, toiminnanohjausta, itsetuntoa ja ihmissuhdetaitoja. Valmennus tehdään vuorovaikutuksessa asiakkaan kanssa ja sillä pyritään edistämään ja vahvistamaan asiakkaan käsitystä itsestään ja hänen omista kyvyistään.

Neuropsykiatrinen valmentaja tukena arjen- ja elämänhallintaan

Neuropsykiatrinen valmennus on tarkoitettu lapsille, nuorille ja aikuisille, joilla on neuropsykiatrinen erityisvaikeus tai kärsii toiminnan ohjauksen vaikeuksista.

Näitä voivat olla mm.

 • Autismin kirjon häiriö
 • Aspergerin oireyhtymä
 • ADD, ADHD
 • Kielellinen tai oppimisen erityisvaikeus
 • Touretten oireyhtymä
 • Mielenterveys- ja päihdekuntoutujat

Neuropsykiatrisesta valmennuksesta apua ja tukea

 • Arjen- ja elämänhallintaan (mm. päivärytmi, ajankäyttö, asiointitaidot, rahankäyttö, oman terveyden edistäminen, kodinhoidolliset taidot, – mielekkään harrastuksen löytäminen)
 • Itsenäistymiseen
 • Itsetuntemuksen ja eheän minäkuvan rakentamiseen
 • Opiskeluun, työhön ja vapaa-aikaan (oppimisen haasteisiin ja työelämässä selviytymiseen)
 • Psykososiaalisten taitojen vahvistamiseen (itseilmaisu, vuorovaikutustaidot)
 • Neuropsykiatrista valmennusta tarjotaan myös perheille, joissa jollakin perheenjäsenellä on neuropsykiatrinen erityisvaikeus. Valmentaja auttaa perhettä löytämään keinoja ja toimintamalleja arkeen.

Neuropsykiatrinen valmennus suunnitellaan aina yksilöllisesti ja tapahtuu asiakkaan omassa asumis- ja toimintaympäristössä. Yhteyttä pidetään myös sähköpostitse ja puhelimella.

Neuropsykiatrista valmennusta Fysioksella

Tutustu laajaan palveluvalikoimaamme