Sensorisen integraation terapia

Lapsen sensorisen integraation terapia (ASI-terapia) on lääkinnällistä kuntoutusta. Aistitiedon käsittely on perustana lapsen kognitiivisten, motoristen ja sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Jos lapsen aistitiedon käsittelyssä ja/tai säätelyssä esiintyy häiriöitä, voivat nämä estää tai vaikeuttaa lasta suoriutumasta jokapäiväisistä toiminnoista arjessa. 


Mitä on sensorinen integraatio?

Aistitiedon käsittely on perustana lapsen kognitiivisten, motoristen ja sosiaalisten taitojen kehittymiselle. Lapsi oppii ja tekee havaintoja sensomotorisen leikin kautta. Tämän avulla hänen on mahdollista kokea tunto-, asento- ja liikeaistimuksia sekä näkö- ja kuuloaistimuksia.

Lapsi voi reagoida ärsykkeisiin yliherkästi, heikosti tai hän saattaa hakea erityisen paljon joitakin aistikokemuksia eli olla aistihakuinen. Jos lapsen aistitiedon käsittelyssä ja/tai säätelyssä esiintyy häiriöitä, voivat nämä estää tai vaikeuttaa lasta suoriutumasta jokapäiväisistä toiminnoista arjessa. Esimerkiksi osallistuminen päiväkodissa tai koulussa voi olla haastavaa. Lisäksi uusien taitojen oppiminen voi olla erityisen työlästä ja lapsen saattaa olla vaikea hallita käyttäytymistään.

Sensorisen integraation terapia

Lapsen sensorisen integraation terapia (ASI-terapia) on lääkinnällistä kuntoutusta. Terapeutilla tulee olla erikoistumiskoulutus sensorisen integraation teoriaan ja terapiaan. Terapiassa keskeistä on lapsen oma aktiivinen osallistuminen toimintaan.

SI-terapia toteutetaan runsaasti aistikokemuksia sisältävässä ja toimintamahdollisuuksia tarjoavassa terapiaympäristössä. Terapiassa käytetään monipuolisesti sensorisen integraation terapian välineistöä (esim. keinuja, liukuja, mahalautaa ja kookkaita tyynyjä tai palikoita). Terapeutti muokkaa terapiaympäristöä niin, että vahvistamista vaativat kehityksen alueet tulevat käyttöön.

Miten lapsi pääsee SI-terapiaan?

Lapsi ohjautuu SI-terapiaan arvioinnin perusteella. Lähete arviointiin tulee yleensä neuvolan, koululääkärin, yksityislääkärin, terveyskeskuksen tai sairaalan kautta. Terapian toteuttaminen suunnitellaan ja sovitaan yksilöllisen arvioinnin pohjalta.

Ympäristön ohjaaminen on tärkeä osa terapiajaksoa. Näin voidaan auttaa lapsen lähiympäristöä (esim. vanhempia, hoitajia, opettajia, avustajia) ymmärtämään lapsen haasteita ja löytämään keinoja tukea lapsen osallistumista arjen toimintoihin, kuten omatoimisuustaitoihin ja leikkiin. Maksusitoumus terapiaan tulee yleensä Kelan, sairaanhoitopiirin tai kunnan/kaupungin kautta. Myös lapsen vakuutus voi mahdollisesti korvata terapian.

Tämän sivun sisällön on kirjoittanut toimintaterapeutti Anne-Mari Luukko-Harju.

Lähde:
Sensorisen integraation terapian yhdistys ry