Fysioterapiasta apua

Polvikipu

Polvikipuun voi olla useita eri syitä ja oireet voivat alkaa joko äkillisesti tai pidemmän ajan kuluessa. Pitkään jatkuneisiin polvikipuihin voi olla syynä polven liiallinen kuormittuminen. Esimerkiksi lenkkeilyä harrastavilla voi kehittyä juoksijan polvi, jossa polven ulkosyrjä kipuilee.

Meille voit aina tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Mistä polvikivut johtuvat?

Polven kipeytymiseen voi olla useita eri syitä, ja oireet voivat alkaa joko äkillisesti tai pidemmän ajan kuluessa. Kivun taustalla voi olla polven nivelrikko, erilaiset nivelsiteiden ja kierukoiden vammat sekä rasitusvammat. Pitkään jatkuneisiin kipuihin voi olla syynä polven liiallinen kuormittuminen esimerkiksi lonkan tai nilkan/jalkaterän kautta, jolloin painon tullessa jalan päälle polvi usein vääntyy sisään tai ulos aiheuttaen vähitellen kipua. Siksi rasitusperäisissä polvivaivoissa tulisi aina tutkia huolellisesti polven lisäksi myös lonkka ja nilkka. Kipu voi tulla polven sisäisistä rakenteista, kuten nivelkierukoista tai nivelsiteistä. Lisäksi esim. lonkan ja reiden alueen lihaksiston jännitys tai ärtymistilat voivat heijastella polven alueelle ja tuntua polvessa.

Polven pitkäaikaisen kivun syynä voi myös olla nivelrikko. Alkuvaiheessa nivelrikkokipu tuntuu liikkuessa ja helpottaa rasituksen loppuessa. Pitkälle kehittyneessä nivelrikossa jomottava kipu voi tuntua levossakin ja vaikeuttaa esimerkiksi istumasta seisomaan nousua.

Polvikivun syy voi olla tapaturmainen tai rasitusperäinen. Tapaturmissa syy on yleensä selkeä. Ihmisten on helppo yhdistää polven sijoiltaanmeno tai iskuvamma oireiden alkamiseen. Rasitusperäisissä vaivoissa voidaan tunnistaa karkeasti kaksi alaluokkaa: puhtaasti ylirasituksesta johtuvat tapaukset sekä epänormaalin rakenteen aiheuttamat vaivat. Artikkelin lopussa on vielä listattuna polvikivun yleisimmät syyt. 

Lasten polvikipujen syynä on usein etenkin urheilullisilla aktiivisilla lapsilla Osgood-Schlatter, jota tavataan useimmiten 10-16-vuotiailla pojilla, joilla esiintyy murrosikään liittyviä nopeita kasvupyrähdyksiä. Toinen yleinen lasten ja nuorten polvikivun aiheuttaja on Sinding-Larsen-Johanson -syndrooma. Vaiva on tyypillisintä kasvuikäisillä (kuten Osgood-Schlatter), joilla luuaines on pehmeämpää ja jänteen vetorasitus aiheuttaa siihen herkemmin oireita. Lasten polvikivun kohdalla on erittäin tärkeää antaa ammattilaisen analysoida alaraajojen kuormitustekijät, jotta rasitukselle altistavat tekijät voidaan poissulkea.

Lue lisää lasten polvikivusta

Mitkä ovat polvikivun oireet?

Polvikivuista kärsivillä ihmisillä voi esiintyä muun muassa polven liikerajoituksia, polven kiputiloja kävellessä, juostessa, kyykistyessä tai noustessa portaita tai polven leposärkyä. Joillekin polvikivun oireille on kehitetty oma diagnoosi, jonka avulla tilanteesta saadaan nopeasti jonkinlainen yleiskuva. Lisäksi polvikivun oireet voidaan jakaa eri ryhmiin oireen syntysyyn mukaisesti. 

Polvikivun oireet ovat voineet alkaa rasitusperäisesti tai tapaturmaisesti. Oireiluun voi liittyä kudosvauriota (nivelsidevauriot, kierukan repeämät, nivelrikko, murtuma, lihasvammat) tai oireilua voi esiintyä myös ilman selkeää tunnistettavissa olevaa kudosvauriota. Painoa kantavana nivelenä myös kehon painolla on vaikutusta polven oireiluun, mutta etenkin toispuoleisissa kiputiloissa se ei kuitenkaan voi olla pääasiallinen oireen syy. Eri diagnoosit eivät kerro vaivan syntymekanismista, vaan ne kertovat lähinnä mikä alue polvesta oireilee.

Miten polvikipua voidaan hoitaa?

Olipa polvikivun taustalla sitten tapaturmainen vamma, leikkaus, ajan myötä syntyneet kulumamuutokset tai rasitus, fysioterapia on oleellisessa osassa polvikivun hoitoa. 

Polven leikkaustarpeen arviointi voi olla haasteellista. Nykyisin toimintatapana on ensin kuntouttaa polvea konservatiivisesti ja jos siitä ei ole toivottua hyötyä, turvaudutaan leikkaukseen, mikäli selkeä leikkauksen syy (esim. katkennut eturistiside) on löydettävissä. Jotta leikkausta voidaan pitää polvikivun hoitokeinona, tulisi olla nähtävissä, että ongelmat selkeästi aiheutuvat rakenteellisista tekijöistä, joita ei voi perinteisin kuntoutustoimenpitein muuttaa. Jos leikkaukseen päädytään, fysioterapia on oleellinen osa paranemis- ja kuntoutumisprosessia myös leikkauksen jälkeen.

Tämän sivun sisältöä on ollut luomassa alaraajoihin erikoistunut fysioterapeutti Janne Koponen.

Fysiokselta saat asiantuntevaa hoitoa sekä ohjeet kuntouttamiseen, kun polvi oireilee - varaa ensikäynti syyn selvittämiseen ajanvarauksesta.

Yleisimmät polvikivun syyt

Juoksijan polvi

Juoksijanpolvessa epämääräinen ja asteittain paheneva oireilu paikantuu polven ulkosyrjälle, aiheutuen tyypillisimmin niin sanotun IT-jänteen hankauksesta polven luisia rakenteita vasten. Alueella saattaa esiintyä myös turvotusta. Tyypillisimmin ajatellaan, että juoksijan polvi aiheutuu epänormaalista lonkan alueen hallinnasta, jonka seurauksena polven linjaus muuttuu epäedulliseksi ja IT-jännettä kiristävät lihasryhmät aktivoituvat korostuneesti. Yhdistelmänä nämä aiheuttavat jänteen korostunutta hankausta polven ulkosyrjän luustorakenteisiin. 

Lue lisää juoksijan polvesta

Hyppääjän polvi

Hyppääjän polvessa rasitusvamman oireilu paikantuu polvilumpion alla sijaitsevaan polvilumpiojänteeseen (patellajänne). Kipu tuntuu polven etuosassa, polvilumpion alapuolella ja sitä esiintyy yleensä polvea ojennettaessa esimerkiksi kyykätessä ja hypyn ponnistusvaiheessa. Jänteeseen voi syntyä toistuvan rasituksen tuloksena pieniä mikrorepeämiä. Vaivaa esiintyy muillakin kuin hyppylajien edustajilla, mutta tyypillisimmin urheilua harrastavilla henkilöillä.

Lue lisää hyppääjän polvesta

Anteriorinen polvikipu (AKP) tai patellofemoraali polvikipu (PFP)

Molemmat nimikkeet kuvaavat polven etuosaan painottuvia kipuja. Nykyisin suosituksena on käyttää ensisijaisesti PFP-termiä. AKP tarkoittaa polven etuosan ja PFP polvilumpion ja reisiluun välistä kiputilaa. PFP-diagnoosia käytetään usein, kun kipu on luonteeltaan epäspesifiä, polven eteen paikantuvaa kipua, mikä ei mene suoraan muihin diagnooseihin. Vaikka polven etuosan oireilevaa rakennetta ei aina voitaisikaan yksilöidä, on sen riskitekijöitä kuitenkin onnistuttu tunnistamaan. Tyypillisimpiä aiheuttavia tekijöitä ovat erilaiset polven kuormitukseen vaikuttavat häiriötekijät, jotka voivat olla rakenteellisia, biomekaanisia eli liikkeeseen liittyviä, tai lihasvoimaan liittyviä.

Rasitusperäiset vaivat

Ylirasitustapauksissa tyypillisintä on, että polven oireet tuntuvat identtisesti kummassakin polvessa, ja kuormitushistoriassa on löydettävissä selkeä kuormituspiikki tai poikkeuksellisen nopea kuormitusmäärien nostaminen. Biomekaanisten, eli liikkeeseen liittyvien häiriötekijöiden aiheuttamat ongelmat näkyvät tyypillisimmin toispuoleisesti, jommankumman polven oireena. Näissä tapauksissa epänormaalia kuormitushistoriaa ei yleensä ole taustalla, tai ainakaan se ei ole vaikuttanut oireettomaan polveen. 

Ongelman hoitamiseksi ylikuormitusvammoissa avaintekijänä on ensin kuormituksen vähentäminen, kunnes rasitustilasta on toivuttu. Sen jälkeen liikunnan pariin voidaan palata maltillisemmalla ja järkevästi mitoitetulla harjoitusohjelmalla. Vastaavasti liikkeeseen liittyvissä häiriötiloissa tulee tunnistaa häiriön laatu ja saada selville sitä aiheuttavat tekijät. Ainoastaan taustalla vaikuttavien, oiretta aiheuttavien tekijöiden tunnistaminen ja niiden korjaaminen voivat saada ongelman korjaantumaan.

Ristisidevammat

Tyypillisimpiä polven tapaturmia ovat erilaiset nivelsiteiden venähdykset tai repeämät. Eturistisiteen repeämä on näistä luonteeltaan vakavin. Eturistisiteen repeämät ovat tyypillisimpiä urheilijoilla. Repeämä voi aiheutua ulkoisesta kontaktista tai riittävän suurienergisestä polven vääntymisestä. 

Lue lisää polven ristisidevammasta

Polven kierukkavammat

Etenkin aiemmin kierukoiden syyksi on laskettu suuri osa polvivaivoista. Erilaiset kierukkavauriot ovat olleet yksi tyypillisimmistä polven ja koko kehon leikkaushoidon syistä. Nykyään kuitenkin tiedetään, että kierukkavaurioiden ja oireiden välillä ei ole selkeää syy-seuraussuhdetta. 

Lue lisää polven kierukkavammasta

Polven kulumamuutokset

Polven nivelrikko on yksi tunnetuimpia alaraajavaivoja. Oireita aiheuttavan polven nivelrikon esiintyvyys on n. 10-15 % yli 60-vuotiaiden miesten ja naisten keskuudessa. Riskitekijöinä nivelrikolle on ikä, ylipaino, polven vammat ja toistuvat kyykistymistä ja polvistumista sisältävät työtehtävät. 

Lue lisää polven nivelrikosta

Pihtipolvisuus ja länkisäärisyys

Pihtipolvisuus kuvastaa polven rakenteellista asentoa, eikä se ole varsinainen oiretta kuvaava diagnoosi. Tällöin polvet painuvat toisiaan kohti ns. "pihtipolviksi". 

Länkisäärisyys on pihtipolvisuuden vastakohta, jossa alaraajojen profiili näyttäytyy länkisäärisenä. Kyseinen asento altistaa polvien sisäsyrjän nivelpinnat korostuneelle kuormitukselle. Voimakas sisäsyrjän kuormitusta korostava asento voi ajan kanssa kuluttaa sisäsyrjän kantavaa nivelpintaa normaalia nopeammin. 

Mikäli pohtipolvisuus aiheutuu luuston rakenteellisesta muodosta, se tulee hoitaa leikkauksella. Kun leikkaus toteutetaan oikeille henkilöille ja laadukkaasti, voidaan sillä parhaimmillaan estää tarve koko polven tekoniveloperaatioon. Aina leikkausta harkitessa tulee kuitenkin ensin selvittää esim. fysioterapeutin toimesta, onko ongelmalle tehtävissä jotain kuntouttamalla, ennen leikkaukseen ryhtymistä.

Tutkimus ja suunnitelma

Tutkimme, testaamme ja selvitämme syyt oireisiin ja ongelmiin. Laadimme ennusteen sekä asetamme yhdessä tavoitteet ja ohjelman kuntoutumiselle.

Hoidot ja tulosten seuranta

Lievitämme oireita, jotta kehon aluetta päästään vahvistamaan ja muokkaamaan. Tarkistamme ohjelman viimeistään kolmannen käyntikerran jälkeen, jolla varmistamme oikeanlaisen edistymisen.

Harjoittelu kotona tai salilla

Säännöllinen ja itsenäinen kotiharjoittelu tai harjoittelu Fysioksen salilla tuo parhaat tulokset. Jos sinulle tulee kysyttävää, käytössäsi on Fysios®-mobiiliapplikaatio, jonka avulla saat ohjausta juuri silloin, kun haluat.

​Blogi: Fysioterapiasta apua estejuoksijan polvivaivan selättämiseen

Lue lisää blogista

Blogi: Ammattitanssijan polven murtuman kuntoutus

Lue lisää blogista

Blogi: Polvivamman hoito palautti liikunnan ilon

Lue lisää blogista

Blogi: Harvinaisen haasteellinen polvivamma

Lue lisää blogista

Tutkimus: Fysioterapia korvaa leikkauksen

Fysioterapia on leikkausta parempi vaihtoehto nivelrikkoon liittyvien polvivaivojen hoidossa. Nivelkierukan repeämä on keski-ikäisillä henkilöillä ensimmäisiä merkkejä alkavasta polven nivelrikosta. Nivelkierukan osittaisia repeämiä hoidetaan tähystysleikkauksilla poistamalla vaurioitunut osa rustokudosta.

Lue lisää tutkimuksesta

Me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain oireeseen liittyen tai haluat apua ajanvarauksessa, jätä numerosi tähän me soitamme sinulle.

Toimipisteemme löydät täältä.

Tutustu myös Fysioksen laajaan palveluvalikoimaan.

Siirry palveluhakuun