Lasten ja nuorten toimintaterapia

Toimintaterapia on kuntoutusta, jota toteuttaa kuntoutusalan ammattilainen toimintaterapeutti. Toimintaterapia auttaa, kun lapsella tai nuorella on vaikeuksia suoriutua hänelle tärkeistä arkisista asioista vamman tai sairauden vuoksi.

Mitä on toimintaterapia?

Toimintaterapia on kuntoutusta, jota toteuttaa Valviran hyväksymä laillistettu AMK-koulutuksen saanut toimintaterapeutti. Toimintaterapeutti on arjen asiantuntija, jolla on monipuolinen osaaminen lapsen ja nuoren toimintakyvystä. Toimintaterapiassa tavoitteena on, että lapsi tai nuori pystyy elämään merkityksellistä elämää, joka on enemmän kuin vain pärjäämistä. 

Lue lisää aikuisten toimintaterapiasta

Kenelle toimintaterapia sopii?

Toimintaterapiaa tarvitaan kun lapsella tai nuorella on vaikeuksia suoriutua hänelle tärkeistä arkisista asioista jonkin vamman tai sairauden vuoksi. Lapsi voi tarvita toimintaterapiaa kehityksellisen häiriön, neurologisen sairauden tai psyykkisen häiriön vuoksi. Nuoren kehityksessä voi tulla vaiheita, kuten murrosikä tai itsenäistyminen, jolloin tarvitaan toimintaterapeutin tukea.

Toimintaterapiaa suositellaan lapselle tai nuorelle esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:  

• Lapselle tai nuorelle, jolla on kehityksessä viiveitä tai häiriöitä, kuten kehityksellinen häiriö tai käytöshäiriö
• Lapsi tai nuori vaihtelee usein asentoaan, putoilee tuolilta, ei rauhoitu tai liikkuu jatkuvasti
• Lapsi tai nuori selvästi yli- tai alireagoi erilaisiin ärsykkeisiin, on erittäin aistimushakuinen tai aistiyliherkkä ja se vaikeuttaa merkittävästi hänen arjessa toimimistaan
• Lapsi tai nuori on tarkka rutiineista ja hänen on vaikea sietää muutoksia
• Lapsi tai nuori ei oikein suoriudu päivittäisistä toiminnoista itsenäisesti, eikä etene toiminnoissa (siirtymätilanteet, sääntöjen noudattaminen, päivärytmin löytäminen)
• Lapsi tai nuori ei tunnista tunteitaan tai hallitse niitä
• Vaatteiden pukeminen, wc-käynnit, ruokaileminen vie aikaa ja on hankalaa 
• Lapsi tai nuori liikkuu kömpelösti, arasti ja pelokkaasti, kaatuilee tai kompastelee helposti
• Lapsi tai nuori oppii uudet taidot hitaasti, hänellä on vaikeuksia ideoida, suunnitella ja toteuttaa erilaisia toimintoja

Mitä lasten ja nuorten toimintaterapiassa tapahtuu?

Lasten ja nuorten toimintaterapiassa käytetään erilaisia menetelmiä riippuen lapsen tai nuoren tarpeista. Terapiassa harjoitellaan leikki-, kaveri- ja tunnetaitoja, joita tarvitaan ryhmässä toimimisessa. Motorisia ja prosessitaitoja harjoitellaan, jotta lapsi tai nuori oppii suunnittelemaan omaa toimintaansa. Lapsen tai nuoren toimintaympäristössä voi olla asioita, kuten meluisa tai liian virikkeinen luokkahuone tai rakennetut tai asenteelliset esteet, joita muuttamalla voidaan auttaa häntä toimimaan paremmin.

Toimintaterapiassa tehdään yhteistyötä lapsen tai nuoren lähiympäristön, kuten perheen, päiväkodin ja koulun kanssa. Yhteistyö lähiympäristön kanssa tarkoittaa mm. keskustelua, ohjausta ja neuvontaa, tavoitteista ja menetelmistä sopimista tai konkreettista yhdessä tekemistä. Lapsen ja nuoren läheiset ovat tärkeitä toimintaterapian kannalta, koska he tuntevat lapsen ja lapsen tarpeet.

Fysios pyrkii myös aina moniammatilliseen yhteistyöhön muita lasta tai nuorta hoitavien ammattilaisten kanssa, kuten fysioterapeutin tai puheterapeutin kanssa. Yhdessä mietitään lapsen tilannetta sekä tavoitteita ja suunnitellaan, kuka tekee ja mitä. Oleellista yhteistyössä on, että pyritään vaikuttamaan toimintakykyyn monella tavalla yhtä aikaa ja kaikki yhdessä.

Blogi: Lapsen kaveritaitojen kehittymisen tukeminen toimintaterapiassa

Lue lisää blogista

Blogi: Toimintaterapia on lapselle leikkiä

Lue lisää blogista

Missä toimintaterapia toteutuu?

Toimintaterapia toteutuu useimmiten lapsen kotona ja päivähoidossa tai koulussa. Jotta lapsi voi käyttää opittuja taitojaan arjessa. Se voi toteutua myös vastaanotolla. Toimipisteen toimintaterapiatila tarjoaa runsaasti aistikokemuksia ja toimintamahdollisuuksia ja on siten joissain tilanteissa arjen ympäristöä parempi vaihtoehto. Vastaanottotilassa lapsi tai nuori myös hyötyy rauhallisesta kahdenkeskisestä työskentelystä. Oleellista on, että valitaan menetelmä ja paikka, jolla päästään parhaiten lapselle tai nuorelle asetettuihin yksilöllisiin tavoitteisiin.

Miten toimintaterapiaan pääsee?

Fysioksen toimintaterapiaan voi tulla kunnan maksusitoumuksella, itse maksaen tai Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Toteutamme Fysioksella toimintaterapiaa Kelan vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena. Tämä tarkoittaa sitä, että lapsi tai nuori on jo läpikäynyt ensimmäiset tutkimukset omassa terveyskeskuksessa tai sairaalassa. Tutkimusten perusteella hänelle on suositeltu toimintaterapiaa, jonka toteuttajana on Kelan palveluntuottaja kuten Fysios. Fysioksen toimintaterapeutit ovat erikoistuneet lasten ja nuorten toimintaterapiaan.

Tie toimintaterapiaan on usein pitkä ja päätösten odottelu vie aikaa. Meille on mahdollista tulla myös kunnan maksusitoumuksella tai itse maksaen. Voit varata ajan lapsen tai nuoren toimintakyvyn arviointiin ja saada tietoa, ohjausta ja arvion jatkotutkimusten tarpeesta. Arvioinnissa käytämme erilaisia testejä ja tehtäviä, lapsen tai nuoren sekä perheen haastattelua ja arjen tilanteissa toimimisen havainnointia tarpeen mukaan.

Fysioksen lasten ja nuorten toimintaterapia toimipisteet

Tarjoamme toimintaterapiaa Helsingissä, Tampereella ja Järvenpäässä. Toimintaterapeuttimme ovat erityisesti erikoistuneet lasten ja nuorten kokonaisvaltaiseen toimintaterapiaan, joka huomioi lapsen lisäksi myös kodin, harrastukset, päiväkodin ja muun lapsen elinympäristön. Aikuisille suunnatut toimintaterapian toimipisteet löydät täältä. >> 

Tutustu lasten ja nuorten toimintaterapian toimipisteisiin alla olevista linkeistä.

Toimintaterapiaa Fysioksella:

Fysios Helsinki Resiina Itäkeskus >>

Fysios Vantaa Myyrmäki >>

Fysios Vantaa Tikkurila >>

Fysios Järvenpää >>

Fysios Tampere Terapia-team >>

Fysios Kirkkonummi >>

Kela - Lasten ja nuorten toimintaterapia toimipisteet

Blogi: Lasten motorinen levottomuus ja toiminnan ohjaus

Toimintaterapeutit Johanna Kosonen ja Sanna Ohlgren kirjoittivat Fysioksen blogiin lasten motorisesta levottomuudesta ja toiminnan ohjauksesta. Lapsen motorinen levottomuus ja toiminnanohjauksen haasteet voivat tuoda monenlaisia pulmia arkeen. Motorisesti levotonta lasta voi auttaa arkea tukevilla toiminnoilla ja vanhemmat tukevat lapsen toiminnanohjauksen kehittymistä ohjaamalla lapsen toimintaa. Toimintaterapeutti voi antaa keinoja lapsen motoriseen levottomuuteen ja toiminnanohjaukseen. 

Lue lisää blogista

Blogi: Sensorisen integraation terapia - Lapsen aistitiedon käsittely

Lapsi voi reagoida ärsykkeisiin yliherkästi, heikosti tai hän saattaa hakea erityisen paljon joitakin aistikokemuksia eli olla aistihakuinen. Jos lapsen aistitiedon käsittelyssä ja/tai säätelyssä esiintyy häiriöitä, voivat nämä estää tai vaikeuttaa lasta suoriutumasta jokapäiväisistä toiminnoista arjessa. Lue lisää aiheesta toimintaterapeuttimme Anne-Mari Luukko-Harjun blogista.

Lue lisää

Kysy – me soitamme sinulle

Jos sinulla on kysyttävää Fysioksen lasten ja nuorten toimintaterapiasta tai haluat lisätietoja, jätä yhteystietosi. Me soitamme sinulle.

Toimipisteemme löydät täältä.

Tutustu myös Fysioksen laajaan palveluvalikoimaan.

Siirry palveluhakuun