OMT fysioterapia Tornio

OMT-fysioterapia Tornio

Meille voit aina tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

OMT-fysioterapiaa Torniossa

Ortopedinen Manuaalinen Terapia (OMT) on fysioterapian erikoisala, joka keskittyy henkilön fyysisen toimintakyvyn arviointiin, hermo-, lihas- ja nivelrakenteiden tutkimiseen ja terapiaan sekä toimintahäiriöiden ennaltaehkäisyyn.

OMT perustuu tarkkaan tutkimiseen ja kliiniseen päättelyyn. Terapiamuotoina käytetään mm. manuaalisia tekniikoita ja terapeuttista harjoittelua. Asianmukaisella ohjauksella sekä omatoimisella harjoittelulla pyritään tuki- ja liikuntaelinongelmien hoitoon ja ennaltaehkäisyyn. Lisäksi tutkimisessa ja terapiassa huomioidaan yksilöllisesti kunkin henkilön psykososiaaliset- ja ympäristötekijät.

Ortopedisen manuaalisen terapian jatkuvaan arviointiin ja kehittämiseen käytetään uusinta tieteellistä tietoa ja vahvaa kliinistä näyttöä. OMT-fysioterapiassa käytetään fysikaalisten hoitojen lisäksi sekä fysioterapeutin suorittamia manuaalisia käsittelyitä, tarvittaessa manipulaatiota, että fysioterapeutin potilaalle ohjaamia aktiivisia harjoitteita nivelen/nivelten liikkuvuuden lisäämiseksi.

Jos liikkuvuus nivelissä on liiallinen tai hallitsematon, käytetään erilaisia tukitoimenpiteitä (esimerkiksi teippaukset ja tukikaulurit sekä tukivyöt) ja harjoituksia kehittämään hallintaa sekä lihastukea. Myös hermoärsytystä voidaan rauhoittaa ja paranemista nopeuttaa erilaisin käsittelyin sekä harjoittein:

OMT‐fysioterapeutti on OMT‐erikoistumiskoulutuksen hyväksytysti suorittanut fysioterapeutti tai lääkäri. OMT‐fysioterapian asiantuntija on OMT‐fysioterapeutti, joka noudattaa lisäksi Suomen Ortopedisen Manuaalisen Terapian Yhdistys ry:n (SOMTY) asettamia asiantuntijuuden ylläpitokriteerejä ja on yhdistyksen jäsen.

OMT ja pitkittynyt kipu

Kipu on yleisin hoitoon hakeutumisen syy. Kipupotilas on usein ymmällään erilaisista selityksistä, joita lääkärit ja muut asiantuntujat kivulle antavat. Tietämys kivun mekanismeista ja kipuun liittyvistä ilmiöistä on kuitenkin merkittävästi lisääntynyt viime vuosina.

Kipufysioterapia on kipuun ja sen hoitoon erikoistunutta fysioterapiaa. Sen perustana on kuntouttava työote, jossa kaikki yksilön kipuun vaikuttavat tekijät pyritään huomioimaan. Tavoitteena on huomioida asiakas kokonaisvaltaisesti sekä saada asiakas toimimaan ja elämään mahdollisimman normaalisti kivusta huolimatta.

Kipufysioterapiaan erikoistunut terapeutti haluaa auttaa kuntoutujaa löytämään uusia lähestymistapoja asiakkaan ongelmien ratkaisemiseksi pelkän fyysistä puolta painottavan lähestymistavan lisäksi.

Menetelminä voivat olla mm.:

 • asiakkaan motivointi omatoimisiin kivunhallintamenetelmiin
 • asiakkaalle merkityksellisten toimintojen tukeminen
 • harjoitteluterapia
 • rentoutumisharjoitukset
 • manuaalinen sekä fysikaalinen terapia
 • tiedonanto
 • keskustelu
 • peiliterapia
 • psykofyysisen fysioterapian keinot (mm. kehotietoisuus -harjoitteet ja hengitysterapia)

Kipufysioterapiassa tärkeää on kokonaistilanteen huomiointi ja asiakkaan huomioiminen kokonaisuutena. Tästä syystä myös yhteistyö muiden hoitotahojen kanssa tarvittaessa on ensiarvoisen tärkeää. OMT-koulutus ja biopsykososiaalinen lähestymistapa mahdollistavat laajan tarkastelupohjan pitkittyneestä kivusta kärsivän ihmisen problematiikkaan.

OMT ja psykofyysinen fysioterapia

Psykofyysinen fysioterapia on fysioterapian erikoisala, jonka tavoitteena on kuntoutujan kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistyminen. Psykofyysistä fysioterapiaa toteutetaan yksilö- tai ryhmäterapiana ja sen perustana on psykofyysinen eli ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys.

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen ja työskentelyssä korostuvat vuorovaikutuksen ja yhteistyön merkitys.

Keinoina ovat esimerkiksi:

 • liike-, hengitys- ja kehotietoisuusharjoitukset
 • pehmytkudoskäsittelyt
 • vireystason säätelyä ja vuorovaikutusta vahvistavat harjoitukset

Harjoittelun myötä kehittyvät oman kehon ja kehon reaktioiden kokeminen, tunnistaminen ja hyväksyminen ja tätä kautta oppia kivun, stressin ja työasentojen säätelyä tai vaihtoehtoisia tapoja toimia ja liikkua.

Fysios Tornion OMT-fysioterapeutit tukenasi

Kaikki yksilöhoidot perustuvat asiakkaan tarkkaan haastatteluun ja tutkimiseen, joilla pyritään kartoittamaan tuki- ja liikuntaelimistön toimintakyky/rajoitteet. Perusteellisen yleisen ja spesifin tutkimisen jälkeen OMT-fysioterapeutti pystyy yleensä kertomaan asiakkaalleen, mistä toimintahäiriö mahdollisesti johtuu ja kuinka toiminnanhäiriötä voitaisiin lievittää fysioterapian keinoin.

OMT-fysioterapia soveltuu ihmisille, joilla on:

 • pitkittynyttä kipua
 • liikkumisen ja kehon tiedostamisen vaikeutta
 • trauman jälkitila
 • traumasta tai posttraumaattisesta stressireaktioista aiheutuvia fyysisiä oireita
 • stressioireita, jännittyneisyyttä tai uupumusta
 • unihäiriöitä tai unettomuutta
 • mielenterveyden ongelmia esim. masennusta, syömishäiriöitä, ahdistusta tai ahdistuneisuushäiriöitä.

Jätä meille soittopyyntö

Jos et ole varma kenelle asiantuntijalle haluat varata ajan, jätä soittopyyntö ja soitamme sinulle viimeistään seuraavana arkipäivänä.