Psykoterapia psykoterapeutti

Psykoterapia

Fysios Mehiläisen psykoterapeutin vastaanotolle voi tulla ilman lääkärin lähetettä.

Mitä psykoterapia on?

Psykoterapia on hoitomuoto, jossa elämän erilaisia ongelmia ja kuormittavia tekijöitä sekä mielenterveyden haasteita käsitellään keskustelun avulla. Psykoterapiassa tarkastellaan asioita turvallisessa ympäristössä ammattilaisen, psykoterapeutin kanssa. Psykoterapeutti tukee ihmisen itseymmärrystä, tarjoaa erilaisia keinoja käsitellä vaikeita tunteita ja ratkaista haastavia tilanteita.

Milloin kannattaa hakeutua psykoterapiaan?

Psykoterapiaan kannattaa hakeutua, kun tuntee itse tarvitsevansa apua ja haluaa keskustella ulkopuolisen ammattilaisen sekä neutraalin tahon kanssa oman elämänsä asioista. Psykoterapiaan voi tulla hyvin matalalla kynnyksellä myös kehittämään itseään ihmisenä ja pohtimaan oman elämänsä asioita ammattilaisen tuella.

Psykoterapia on tehokas hoitomuoto oman mielen ongelmien käsittelemisessä. Tällöin usein puhutaan kuntoutuspsykoterapiasta. Psykoterapeutin kanssa voi yhdessä arvioida hoidon tarvetta ja tavoitteita, psykoterapian käyntien määrää ja tiheyttä. Psykoterapeutti opastaa myös Kelan tukeman kuntoutuspsykoterapian aloittamisessa.

Psykoterapiaan voi hakeutua monesta eri syystä. Psykoterapian tarve voi syntyä yllättävän kriisin seurauksena. Tarve voi syntyä myös pitkäaikaisen pohdinnan tuloksena, kun huomaa elämässään ajautuvan toistuvasti samantyyppisiin ongelmallisiin tilanteisiin. Moni pohtii onko oma tilanne riittävän vaikea terapian aloittamiseen tai vastaavasti onko oma asia liian hankala ratkaistavaksi edes psykoterapiassa.

Psykoterapiaan kannattaa hakeutua, kun tuntee itse tarvitsevansa apua ja haluaa keskustella ulkopuolisen ammattilaisen ja neutraalin tahon kanssa. On suositeltavaa, että terapiaan hakeutuu mahdollisimman varhaisessa vaiheessa matalalla kynnyksellä. Psykoterapeutin kanssa voi yhdessä arvioida hoidon tarvetta ja ajankohtaa.

Yleisimmät psykoterapiaan hakeutumisen syyt ovat:

• ahdistus
masennus
ongelmat ihmissuhteissa, työssä tai opiskelussa
erilaiset pelot
kuormittavat elämäntilanteet, kriisit ja traumat

Psykoterapia psykoterapeutti Fysios

Miten psykoterapiaan pääsee?

Psykoterapiaan voi tulla itse maksavana asiakkaana. Psykoterapia voidaan toteuttaa Kelan tukemana kuntoutusterapiana tai erilaisilla maksusitoumuksilla, esimerkiksi jos maksajana toimii vakuutusyhtiö tai työnantaja.

Itse maksavana asiakkaana

Jokainen ihminen voi tulla keskustelemaan psykoterapeutin kanssa omaa mieltään askarruttavista asioista ilman lääkärin lähetettä.

Yleisimmät syyt tulla psykoterapiaan itse maksaen ovat:

• Halu päästä puhumaan ammattilaiselle ja selkeyttää ajatuksia omaan elämään liittyen
• Vaativa tai kuormittava elämäntilanne
• Työssä jaksaminen
• Parisuhteeseen tai ihmissuhteeseen liittyvät syyt
• Perhedynamiikkaan liittyvät syyt
• Elämäntilanteiden muutoksiin liittyvät asiat
• Huoli oman mielen muutoksista

Kelan tukema psykoterapia

Kela tukee yksilö-, pari- ja perhepsykoterapiaa. Päätös Kelan tukemasta psykoterapiasta tehdään aina vuodeksi kerrallaan ja se voi kestää enintään kolme vuotta. Kelan tukema psykoterapia on tarkoitettu 16-67-vuotiaille.

Kaikki nimikettä psykoterapeutti tai laillistettu psykoterapeutti käyttävät henkilöt ovat Kelan hyväksymiä palveluntarjoajia oman koulutussuunnan mukaisesti. Kelan tukemaan psykoterapiaan tarvitaan aina psykiatrin tekemä arvio kuntoutuksen tarpeesta. Kuntoutusterapian aloittaminen vaatii sekä taloudellista että ajallista panostusta, joten sitoutumista sen aloittamiseen on hyvä pohtia sekä psykoterapeutin että lääkärin kanssa.

Lue lisää Kelan tukemasta kuntoutuspsykoterapiasta Kelan sivuilta >>

Kuinka valita psykoterapeutti?

Psykoterapiassa olennaista on hyvä vuorovaikutussuhde, joka perustuu luottamukseen, turvallisuuden tunteeseen ja kuulemiseen. Tämän vuoksi on tärkeää löytää nimenomaan itselleen sopiva psykoterapeutti. Valintaa tehdessä on suositeltavaa käydä tutustumassa useampaan eri psykoterapeuttiin, varsinkin jos on sitoutumassa kuntoutusterapiaan.

Psykoterapian tuloksellisuudessa on huomattu, että potilaan ja psykoterapeutin vuorovaikutussuhde on jopa oleellisemmassa asemassa kuin psykoterapeutin koulutussuunta. Psykiatrin tai psykoterapeutin kanssa on kuitenkin hyvä keskustella eri psykoterapeuttisista suuntauksista, koska joissakin mielen häiriöissä on todettu saavutettavan hyviä tuloksia tietyillä menetelmillä.

Psykoterapiasuuntauksen valinta

Psykoterapeuteilla on erilaisia koulutussuuntauksia ja monenlaista työelämän kokemusta. Nämä vaikuttavat psykoterapeutin työskentelytapaan. Psykoterapian muodot eroavat toisistaan mm. ongelmien jäsennystavoiltaan sekä menetelmiltään, joilla tunnistetaan ja muutetaan asiakkaan toimintatapoja. Suuntautumisen valinnassa auttavat mm. kuntoutusterapiaan lähettävät tahot sekä Fysios Mehiläisen psykoterapeutti.

Psykoterapiasuuntauksia Fysios Mehiläisellä ovat:

• Kognitiivinen psykoterapia
• Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT)
• Integratiivinen psykoterapia
• Ratkaisukeskeinen psykoterapia
• Psykodynaaminen psykoterapia
• Kriisi- ja traumapsykoterapia
• Seksuaalipsykoterapia
• Dialektinen käyttäytymisterapia
• Paripsykoterapia
• Perhepsykoterapia
• Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia

Psykoterapian eri muodot Fysioksella

Psykoterapian eri muodot

Fysios Mehiläisellä tarjoamme yksilö-, pari-, perhe- ja ryhmäpsykoterapiaa sekä vanhempien ohjauskäyntejä. Psykoterapeutit tarjoavat kohtaamista myös etäterapiana. Etäpsykoterapia on saanut tärkeän aseman vallitsevan pandemian aikana, kun on kehitetty erilaisia kohtaamisen muotoja. Etäpsykoterapia sopii tilanteissa, joissa ei ole mahdollista tulla vastaanotolle tai se tuntuu asiakkaalle muuten sopivammalta vaihtoehdolta.

Yksilöpsykoterapia

Yksilöterapiassa keskitytään yksilön minäkuvaan, voimavaroihin ja yhdessä psykoterapeutin kanssa mietitään ratkaisuja sekä työkaluja erilaisiin asiakkaan haasteisiin. Yksilöterapiaan tullaan nimensä mukaisesti yksin. Yksilöterapia alkaa tutustumalla syihin, miksi psykoterapiaan on hakeuduttu ja arvioidaan samalla yhteistyön sujuvuus sekä sovitaan mahdollisista jatkokäynneistä. Yleisimpiä syitä tulla yksilöterapiaan ovat masennus ja uupumus, ahdistuneisuus, kuormittuneisuus, erilaiset pelot sekä ongelmat ihmissuhteissa.

Paripsykoterapia

Paripsykoterapiassa käsitellään parisuhteen ongelmia yhdessä psykoterapeutin kanssa. Yleisimpiä syitä tulla paripsykoterapiaan ovat parisuhteen kommunikaatio-ongelmat, kriisit sekä erilaiset haastavat perhetilanteet. Paripsykoterapiassa etsitään yhdessä työkaluja parisuhteen hoitamiseen, ongelmien ratkaisuun sekä voimavarojen etsimistä niissä tilanteissa, joissa ei ole muutoksen mahdollisuuksia.

Paripsykoterapia muotoutuu aina kulloisenkin tarpeen mukaan. Välillä on hyvä arvioida omia tunteitaan ja toimintamalleja parisuhteessa psykoterapeutin kanssa kahdestaan. Paripsykoterapiaan voi puoliso liittyä myöhemmin mukaan tai pariterapiaa voidaan jatkaa vain toisen puolison kanssa. Paripsykoterapeutin kanssa voi olla antoisaa puhua myös silloin, kun parisuhde on ajatus tulevaisuudessa tai muisto menneisyydestä.

Perhepsykoterapia

Perhepsykoterapiassa tutkitaan ja hoidetaan perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa sekä dynamiikassa esiintyviä ongelmia ja yksityisillä perheenjäsenillä esiintyviä haasteita. Yleensä perhepsykoterapiassa käsitellään yhden tai useamman perheenjäsenen monenlaisia henkisiä ongelmia.

Perhepsykoterapian tavoitteena on oppia kommunikoimaan paremmin perheen välisissä suhteissa sekä löytää uusia toimintatapoja, jotta perhe ja kaikki sen jäsenet voisivat paremmin. Perhepsykoterapia voi olla osa asiakkaan muuta hoitoprosessia. Perhepsykoterapeutit ovat myös vanhempien tukena erilaisissa kasvatuksen kysymyksissä.

Ryhmäpsykoterapia

Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia sopii hyvin monien psyykkisten haasteiden käsittelemiseen, sillä monet ongelmat esiintyvät sosiaalisissa tilanteissa. Samalla, kun työskentelee omaa mieltä askarruttavien asioiden kanssa, on ryhmässä mahdollista tutustua myös muiden ajatuksiin ja saada siten erilaisia näkökulmia.

Ryhmässä keskustellaan kaikesta siitä, mikä askarruttaa, kuten minäkuvaan, itseluottamukseen ja niin onnistumisiin kuin pettymyksiinkin liittyvistä asioista sekä erilaisten kokemusten merkityksestä itselle ja niiden vaikutuksesta omaan elämään. Ryhmäpsykoterapiaprosessi kestää tyypillisemmin noin 3 vuotta, mutta tiettyyn kohderyhmään tai teemaan rajatut ryhmät ovat yleensä lyhyempiä vaihdellen muutamasta kuukaudesta vuoteen. Esimerkiksi erilaisten traumojen kohdalla kohdennetut ryhmät on todettu hyödyllisiksi niiden tarjoaman vertaiskokemuksen takia. Riippuen trauman vaikeusasteesta, aloitus yksilöterapialla voi olla suositeltavaa.

Ryhmä muodostuu ryhmäpsykoterapeutista ja 5-8 ryhmän jäsenestä, jotka tapaavat säännöllisesti kerran viikossa 1,5 tunnin ajan. Ryhmäläiset sitoutuvat ryhmän luottamuksellisuuteen ja työskentelymuotoon sekä kiinteisiin viikoittain toistuviin tapaamisaikoihin. Psykoanalyyttisen ryhmäpsykoterapian tavoitteena on edistää ryhmän jäsenten toiminta- ja työkykyä sekä henkistä kasvua. Ryhmäpsykoterapia sopii kaikille jotka haluavat tutkia omaa elämää ja mieltä häiritseviä asioita.

Psykoterapeutti tukena monissa elämän kysymyksissä

Psykoterapeutti pyrkii lisäämään asiakkaan mielen hyvinvointia ja joustavuutta tarjoamalla keskusteluun ja toiminnallisiin menetelmiin pohjautuvaa hoitoa. Psykoterapeutti auttaa lisäämään itseymmärrystä, auttaa ymmärtämään ja käsittelemään erilaisia vaikeita tunteita, vahvistaa asiakkaan toimintakykyä hankalissa tilanteissa ja pyrkii muuttamaan asiakkaalle vahingollisia toiminta- ja ajatusmalleja.

Psykoterapeutti on terveydenhuollon ammattilainen, joka on pohjakoulutuksensa lisäksi käynyt psykoterapeutin täydennyskoulutuksen. Psykoterapeutti on suojattu ammattinimike. Psykoterapeutin pätevyyden voi tarkistaa Valviran ylläpitämästä rekisteripalvelusta, JulkiTerhikistä.

Psykoterapiaa Fysios Mehiläisessä

Ammattitaitoista psykoterapiaa Fysios Mehiläiseltä löydät useammalta paikkakunnalta. Fysios Mehiläisen psykoterapeutit ovat alansa ammattilaisia kohtaamaan ihmiset erilaisten elämäntilanteiden äärellä ja auttavat yhdessä etsimään elämän suuntaa. Jokaisen ihmisen elämäntilanne on erilainen ja psykoterapeutin kanssa voi yhdessä pohtia hoidon tarvetta ja suunnitella hoidon toteutusta. Tutustu toimipisteisiin alla.

Psykoterapiaa Fysios Mehiläisessä

Ammattitaitoista psykoterapiaa Fysios Mehiläiseltä löydät useammalta paikkakunnalta. Fysios Mehiläisen psykoterapeutit ovat alansa ammattilaisia kohtaamaan ihmiset erilaisten elämäntilanteiden äärellä ja auttavat yhdessä etsimään elämän suuntaa. Jokaisen ihmisen elämäntilanne on erilainen ja psykoterapeutin kanssa voi yhdessä pohtia hoidon tarvetta ja suunnitella hoidon toteutusta. Tutustu toimipisteisiin alla.

Fysios Mehiläinen Turku Keskusta asiantuntijat

Psykoterapeutti Turku Marja Niskasaari
Marja Niskasaari, Psykoterapeutti
Susa Niinistö, Psykoterapeutti
Sari Venho, Psykoterapeutti, kognitiivinen YET

Fysios Tampere Tullintori asiantuntija

Jarmo Muroma, Psykoterapeutti, TM

Fysios Lahti Vuorikatu asiantuntija

Eva Vento, Psykoterapeutti, ryhmäpsykoterapeutti
Tutustu Fysios Mehiläisen laajaan palveluvalikoimaan