Psykoterapiasuuntaukset

Psykoterapeuteilla on erilaisia koulutussuuntauksia ja monenlaista työelämän kokemusta, jotka vaikuttavat psykoterapeutin työskentelytapaan. Psykoterapian terapiamuodot eroavat toisistaan mm. ongelmien jäsennystavoiltaan sekä menetelmiltään, joilla tunnistetaan ja muutetaan asiakkaan toimintatapoja.

Psykoterapiasuuntauksia Fysios Mehiläisellä ovat:

• Kognitiivinen psykoterapia
• Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT)
• Integratiivinen psykoterapia
• Ratkaisukeskeinen psykoterapia
• Psykodynaaminen psykoterapia
• Kriisi- ja traumapsykoterapia
• Seksuaalipsykoterapia
• Dialektinen käyttäytymisterapia
• Paripsykoterapia
• Perhepsykoterapia
• Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia

Kognitiivinen psykoterapia

Kognitiivisen psykoterapian ytimessä ovat haitalliset ajatukset, käsitykset sekä tunteet. Siinä psykoterapeutti tukee asiakasta ja pyrkii keskustelun avulla lisäämään ajatusten joustavuutta ja lievittämään ikäviä tunnekokemuksia ja löytämään uusia käyttäytymistapoja. Kognitiiviseen psykoterapiaan kuuluu usein harjoitusten käyttöä sekä kotitehtäviä.

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia

Kognitiivis-analyyttinen psykoterapia (KAT) on integratiivinen psykoterapiasuuntaus, joka on alun perin kehitetty lyhytkestoiseksi, joustavaksi ja ajallisesti rajatuksi. Tavoitteena on lisätä itseymmärrystä ja oppia uusia, joustavampia toimintatapoja, joiden avulla helpotetaan psyykkisiä oireita ja haasteita. Yhdessä psykoterapeutin kanssa potilas tutkii kokemusta minuudesta sekä sosiaalisesta identiteetistä. Tarkoitus on löytää uudenlainen jäsennys, joka toimii apuvälineenä myös psykoterapiajakson jälkeen. Terapian aikarajallisuus haastaa asiakasta löytämään oman toimijuutensa sekä voimavaransa elämän ongelmien kohtaamisessa. Työskentelyn tukena toimivat visuaaliset sekä kirjalliset kuvaukset.

Integratiivinen psykoterapia

Integratiivinen psykoterapia on enemmän ajattelutapa kuin yhtenäinen teoriasuuntaus tai psykoterapian menetelmä. Integratiivisissa psykoterapioissa mielen ilmiöitä tutkitaan joustavasti, monipuolisesti sekä useasta teoreettisesta näkökulmasta asiakkaan yksilöllisten tavoitteiden ja tarpeiden mukaan.

Ratkaisukeskeinen psykoterapia

Ratkaisukeskeinen psykoterapia on tulevaisuuteen suuntautunut, vuorovaikutuksellinen, asiakkaan voimavarat sekä tavoitteet huomioiva terapiamuoto. Ratkaisukeskeinen psykoterapia sopii kaikenikäisille ihmisille, joilla on haasteellinen elämäntilanne. Usein ratkaisukeskeinen psykoterapia on lyhytkestoista, mutta se soveltuu myös pitkäkestoiseen psykoterapiaan.

Psykodynaaminen psykoterapia

Psykodynaamisen psykoterapian ytimessä on ajatus, että menneisyydellä on vaikutus ihmisen nykyhetkeen ja kokemuksiin. Psykodynaaminen psykoterapia keskittyy lapsuuden, nuoruuden ja aikuisuuden kehityshaasteiden ratkaisuun, ja huomio kiinnittyy varsinkin lapsuuden ja varhaislapsuuden kokemuksiin. Psykodynaamisessa psykoterapiassa on erityisen tärkeää luoda tiivis ja riittävän pitkä hoitosuhde.

Kriisi- ja traumapsykoterapia

Kriisi- ja traumapsykoterapia ovat kehitetty traumaattisten tapahtumien ja traumaperäisten ongelmien hoitoon. Kriisipsykoterapia on usein melko lyhytkestoista ja keskittyy yksittäiseen traumaattiseen tapahtumaan. Traumapsykoterapia taas on yleensä tiivis ja pitkäkestoinen psykoterapiamuoto, jossa keskitytään pitkäkestoisten traumaattisten tapahtumien käsittelyyn. Tavoitteena on käsitellä kriisiä tai traumaa turvallisessa ympäristössä omassa tahdissa ja lisäämään ymmärrystä tapahtumien vaikutuksesta nykyhetkeen sekä opetellaan lievittämään kriisistä tai traumasta syntyviä oireita.

Seksuaalipsykoterapia

Seksuaalipsykoterapiaa on terapiamuoto, jossa voidaan käsitellä kaikkea seksuaalisuuteen liittyvää, kuten seksuaalista halua tai haluttomuutta, seksuaali- tai sukupuoli-identiteettiä, seksuaalisten toimintojen häiriöitä, läheisyyteen liittyvää ahdistusta ja sairastumiseen tai vammautumiseen liittyviä haasteita. Seksuaalipsykoterapiaan voi hakeutua kuka tahansa yksin tai kumppanin kanssa.

Paripsykoterapia

Paripsykoterapiassa käsitellään parisuhteen ongelmia yhdessä psykoterapeutin kanssa. Yleisimpiä syitä tulla paripsykoterapiaan ovat parisuhteen kommunikaatio-ongelmat, kriisit sekä erilaiset haastavat perhetilanteet. Paripsykoterapiassa etsitään yhdessä työkaluja parisuhteen hoitamiseen, ongelmien ratkaisuun sekä voimavarojen etsimistä niissä tilanteissa, joissa ei ole muutoksen mahdollisuuksia.

Paripsykoterapia muotoutuu aina kulloisenkin tarpeen mukaan. Välillä on hyvä arvioida omia tunteitaan ja toimintamalleja parisuhteessa psykoterapeutin kanssa kahdestaan. Paripsykoterapiaan voi puoliso liittyä myöhemmin mukaan tai paripsykoterapiaa voidaan jatkaa vain toisen puolison kanssa. Paripsykoterapeutin kanssa voi olla antoisaa puhua myös silloin, kun parisuhde on ajatus tulevaisuudessa tai muisto menneisyydestä.

Perhepsykoterapia

Perhepsykoterapiassa tutkitaan ja hoidetaan perheen sisäisessä vuorovaikutuksessa sekä dynamiikassa esiintyviä ongelmia ja yksityisillä perheenjäsenillä esiintyviä haasteita. Yleensä perhepsykoterapiassa käsitellään yhden tai useamman perheenjäsenen monenlaisia henkisiä ongelmia. Perhepsykoterapian tavoitteena on oppia kommunikoimaan paremmin perheen välisissä suhteissa sekä löytää uusia toimintatapoja, jotta perhe ja kaikki sen jäsenet voisivat paremmin. Perhepsykoterapia voi olla osa asiakkaan muuta hoitoprosessia. Perhepsykoterapeutit ovat myös vanhempien tukena erilaisissa kasvatuksen kysymyksissä.

Ryhmäpsykoterapia

Psykoanalyyttinen ryhmäpsykoterapia sopii hyvin monien psyykkisten haasteiden käsittelemiseen, sillä monet ongelmat esiintyvät sosiaalisissa tilanteissa. Samalla, kun työskentelee omaa mieltä askarruttavien asioiden kanssa, on ryhmässä mahdollista tutustua myös muiden ajatuksiin ja saada siten erilaisia näkökulmia.

Ryhmässä keskustellaan kaikesta siitä, mikä askarruttaa, kuten minäkuvaan, itseluottamukseen ja niin onnistumisiin kuin pettymyksiinkin liittyvistä asioista sekä erilaisten kokemusten merkityksestä itselle ja niiden vaikutuksesta omaan elämään. Ryhmäpsykoterapiaprosessi kestää tyypillisemmin noin 3 vuotta, mutta tiettyyn kohderyhmään tai teemaan rajatut ryhmät ovat yleensä lyhyempiä vaihdellen muutamasta kuukaudesta vuoteen. Esimerkiksi erilaisten traumojen kohdalla kohdennetut ryhmät on todettu hyödyllisiksi niiden tarjoaman vertaiskokemuksen takia. Riippuen trauman vaikeusasteesta, aloitus yksilöterapialla voi olla suositeltavaa.

Ryhmä muodostuu ryhmäpsykoterapeutista ja 5-8 ryhmän jäsenestä, jotka tapaavat säännöllisesti kerran viikossa 1,5 tunnin ajan. Ryhmäläiset sitoutuvat ryhmän luottamuksellisuuteen ja työskentelymuotoon sekä kiinteisiin viikoittain toistuviin tapaamisaikoihin. Psykoanalyyttisen ryhmäpsykoterapian tavoitteena on edistää ryhmän jäsenten toiminta- ja työkykyä sekä henkistä kasvua. Ryhmäpsykoterapia sopii kaikille jotka haluavat tutkia omaa elämää ja mieltä häiritseviä asioita.

Psykoterapiasuuntauksen valinta

Suuntautumisen valinnassa auttavat mm. kuntoutusterapiaan lähettävät tahot sekä Fysios Mehiläisen psykoterapeutit. Psykiatrin tai psykoterapeutin kanssa kannattaa keskustella eri psykoterapeuttisista suuntauksista ja terapiamuodoista, koska joissakin mielen häiriöissä on todettu saavutettavan hyviä tuloksia tietyillä menetelmillä. Tutustumalla Fysios Mehiläisen psykoterapeuttien osaamisprofiiliin näet tarkemmin, mihin psykoterapiasuuntaukseen psykoterapeutti on erikoistunut.

On hyvä muistaa, että psykoterapiassa olennaista on hyvä vuorovaikutussuhde, joka perustuu luottamukseen, turvallisuuden tunteeseen ja kuulemiseen. Tämän vuoksi on tärkeää löytää nimenomaan itselleen sopiva psykoterapeutti. Psykoterapian tuloksellisuudessa on huomattu, että potilaan ja psykoterapeutin vuorovaikutussuhde on jopa oleellisemmassa asemassa kuin psykoterapeutin koulutussuunta.

Tutustu Fysios Mehiläisen laajaan palveluvalikoimaan