Toimintaterapia

Meille voit aina tulla myös ilman lääkärin lähetettä.

Mitä on toimintaterapia?

Toimintaterapia on kuntoutusta, jonka tavoitteena on antaa asiakkaalle keinoja selviytyä omassa elinympäristössään ja omissa arkisissa toimissaan mahdollisimman itsenäisesti. Toimintaterapeutin tehtävänä on tukea ja etsiä erilaisia apuvälineitä sekä toimintatapoja, kun häiriöt kehityksessä, erilaiset muutokset, sairaudet tai vammat rajoittavat toimintakykyä.

Taustalla vaikuttavat erilaiset teoriat ja viitekehykset kuten toiminnan tiede. Niitä käytetään asiakkaan tarpeiden mukaan tavoitteena löytää juuri oikeanlainen terapiamenetelmä. 

Toimintaterapia on ihmislähtöistä, joka tarkoittaa yksilön aktiivista roolia ja halua ratkaista ongelmiaan. Jokaisella on omanlaisensa arki, jonka hän kokee merkitykselliseksi ja tärkeäksi. Toimintaterapiassa pyritään ylläpitämään tai parantamaan asiakkaan toimintakykyä sekä elämänlaatua, sillä pelkkä pärjääminen tai selviäminen ei riitä.

Miten lasten ja aikuisten toimintaterapia eroavat toisistaan?

Toimintaterapia on aina yksilöllistä sekä asiakaslähtöistä ja terapian sisältö voi vaihdella paljon riippuen asiakkaan iästä ja kuntoutuksen tavoitteista. Lasten toimintaterapiassa koko perhe on aktiivisemmin mukana terapiassa ja sen suunnittelussa, koska lapsen kehitys tapahtuu joka hetki, ei vain terapiakäynnin aikana. Lasten toimintaterapiassa myös koulu ja päiväkoti otetaan aktiivisesti mukaan tukemaan lapsen tavoitteiden saavuttamista samoin kuin muut kuntoutuksen ammattilaiset.

Lasten toimintaterapiassa voidaan tukea sekä harjoitella esimerkiksi hienomotoristen, motoristen tai sosiaalisten taitojen kehittymistä kulloisenkin lapsen kehitysvaiheen odotusten mukaisesti.

Aikuisten toimintaterapian tarpeen taustalla on useimmiten jokin sairaus, vamma, ikääntyminen tai häiriö, joka haittaa arjesta selviytymistä ja heikentää toimintakykyä. Silloin toimintaterapia kohdistuu häiriön vaikutusten vähentämiseen ja toimintakyvyn palautumiseen.

Milloin hakeutua toimintaterapiaan?

Toimintaterapia on suunnattu kaikenikäisille ihmisille, joilla on taustalla jokin toimintakykyyn ja arjesta selviämiseen liittyvä häiriö.

Toimintaterapiaan voi hakeutua, jos on esimerkiksi:

Neurologinen sairaus tai vamma
• Liikuntavamma
• Neuropsykiatrinen häiriö
• Motorisen kehityksen viive
• Aistivamma
• Vuorovaikutuksen ja sosiaalisten tilanteiden hallinnan vaikeus
• Ikääntymiseen tai työkykyyn liittyvä ongelma

Mitä toimintaterapiassa tehdään?

Toimintaterapiassa asiakkaan toimintakyky on kuntoutuksen keskiössä ja toimintakykyä pyritään ylläpitää tai parantaa eri toimintaterapian keinoin. Toimintaterapeutti auttaa löytämään toimintatapoja ja apuvälineitä, jotta asiakas voi vaikuttaa omaan arkeensa mahdollisimman paljon. Toimintaterapiassa voidaan myös tukea ja vahvistaa esimerkiksi työssäjaksamista tai sosiaalisia taitoja.

Toimintaterapiassa toimintoja ja harjoitteita suunniteltaessa otetaan huomioon asiakkaan toiveet, elämäntilanne sekä voimavarat. Lisäksi toimintaterapeutti voi yhdessä muiden kuntoutusalan ammattilaisten kanssa suunnitella ja ehdottaa kodin muutostöitä, joilla taataan turvallinen omatoimisuutta sekä elämänlaatua tukeva arkiympäristö.

Toimintaterapian hyödyt

Toimintaterapian hyöty näkyy ihmisen arjessa monin eri tavoin.

• Aikuisen arjen toimet sujuvat paremmin ja itsenäisemmin
• Uusien taitojen oppiminen tuo iloa ja merkitystä arkeen
Työergonomia paranee
• Oikea apuväline löytyy ja toimii arjessa

Miten toimintaterapia etenee?

Toimintaterapia alkaa lähettävän tahon tekemästä kuntoutussuunnitelmasta, jossa ihmiselle suositellaan toimintaterapiaa tietyin tavoittein ja tietyin perustein. Toimintaterapian tarvetta sekä toimintakykyä voidaan arvioida esimerkiksi testeillä, haastattelemalla sekä havainnoimalla.

Toimintaterapiaan pääsee itse maksaen, vakuutusyhtiön tai työterveyden maksamana, palvelusetelillä tai Kelan vaativan kuntoutuksen kuntoutuspäätöksellä. Kun sopiva terapeutti on löytynyt, tehdään kuntoutussuunnitelma ja sopimus sekä sovitaan yhdessä tarkemmat tavoitteet. Alku- ja loppuarviointi tehdään, jotta osataan kohdentaa terapia oikein ja tunnistetaan tapahtunut muutos.

Kelan toimintaterapiajakso voi kestää vuodesta useaan vuoteen ja tapaamisia voi olla 1-3 kertaa viikossa eri muodoissa. On tavallista, että jaksoon kuuluu ohjausta läheisille, verkostopalavereita sekä lähi- ja etäterapiaa. Itse maksavana, vakuutusyhtiön tai palvelusetelin saaneena asiakkaana jakson pituudet ja toteutustavat määräytyvät sopimuksen mukaan. Arviointi- tai ohjausjaksot voivat olla 1-2 tapaamisen mittaisia etä- tai lähitapaamisia.

Missä toimintaterapia toteutuu?

Toimintaterapia toteutuu ihmisen arkiympäristössä tai tiiviinä osana sitä. Se voi toteutua myös vastaanotolla tilanteissa, jossa lapsi tai aikuinen hyötyy siitä enemmän kuin arjen tilanteissa. Kaikki ympäristöt voivat sopia toimintaterapian toteuttamiseen.

Mikä on toimintaterapeutin koulutus?

Toimintaterapeutti on kuntoutusalan ammattilainen, joka on valmistunut ammattikorkeakoulusta (AMK) neljän vuoden koulutuksesta ja heillä on mahdollisuus suorittaa myös ylempi ammattikorkeakoulututkinto (YAMK). Osalla toimintaterapeuteista on jatkokoulutuksena esim. terveystieteiden maisterin tutkinto tai vastaava ulkomainen tutkinto.

Erikoistumisia alalla on useita, joista Sensorisen Integraation Terapian, NDT- tai NEPSY-valmentajan koulutus ovat lasten terapiassa tunnetuimpia. Osa toimintaterapeuteista on hankkinut eläinavusteisen kuntoutuksen sertifikaatin, psykoterapeutin tai kuvataideterapeutin pätevyyden.

Useimmat toimintaterapeutit ovat opiskelleet erilaisia arviointimenetelmiä ja toimialansa mukaisia lisäkoulutuksia, kuten arkikuntoutusta, toimintaterapian toteutusta koulussa, työterveys- tai ikääntyneiden toimintaterapiaa.

Toimintaterapiaa Fysioksella - sinua varten

Fysioksessa on pitkän linjan ammattilaisia, jotka ovat tottuneet tekemään toimintaterapiaa erilaisille ihmisille ja eri tarpeisiin. Toimintaterapeuttimme kouluttautuvat säännöllisesti, jotta pystymme tarjoamaan parasta terapiaa uusimman tiedon mukaan.

Fysioksen toimintaterapeutin työ lähtee asiakkaan tarpeista tarjoten mahdollisuuksia juuri asiakkaan tarpeiden mukaiseen toimintaan. He tulevat asiakkaan luo ja toimivat siellä, missä asiakkaan tavoitteisiin pääseminen onnistuu parhaiten. Ammattitaitoisen toimintaterapeutin arviointi terapian eri vaiheissa tekee näkyväksi muutoksen ja toimintaterapian hyödyn.

Tutustu lasten ja nuorten toimintaterapiaan

Tutustu laajaan palveluvalikoimaamme

Kysy – me soitamme sinulle

Jos haluat kysyä jotain palveluun liittyen tai haluat apua ajanvarauksessa, jätä numerosi tähän ja soitamme sinulle.